Home
Organizácia školy
Naše úspechy
Dokumenty
K predmetom
Fotogaléria
Výchovné porad.
Krúžky
Basketbal
Gymnastika
Triedy, Žiaci ...
Školský klub detí
Školská jedáleň

 

Naša škola 

kliká zodpovedne.sk

 


 

Vedenie školy                                   

Triednictvo

Metodické orgány

Rada školy

Vedenie školy

Riaditeľ školy:  Mgr. Igor Drotár  -  štatutárny zástupca školy

 

Zástupcovia riaditeľa školy:  Mgr. Stanislav Polák -  zástupca štatutára  

                                                  Mgr. Valéria Tarbajová

 

Výchovná poradkyňa:  Mgr. Mariana Antolíková

Triednictvo

1. stupeň:
2. stupeň:
1. A - Mgr. Alena Dzúrová-Trnovská 5. A Mgr. Valéria Dzubáková
1. B - PaedDr. Margaréta Prokopovičová 5. B - Mgr. Jana Harčarová
2. A - Mgr. Anna Roháľová   6. A - Mgr. Ján Gmiterko
2. B - Mgr. Katarína Graveczová 6. B - Mgr. Viera Mikulová
3. A -  Mgr. Iveta Klimkovská 7. A -  Mgr. Tatiana Bartošová     

3. B -  Mgr. Valéria Tarbajová  

7. B - Mgr. Mária Kendrová
4. A - Mgr. Dana Fellegiová 8. A - Mgr. Alena Fellegiová  
4. B - Mgr. Eva Eliášová               8 Mgr. Jitka Feciľáková
   9. A - Mgr. Iveta Slivová
 Trieda A - Mgr. Emília Fedorová  
   
   
Učitelia bez triednictva
Mgr. Mariana Antolíková
Mgr. Eva Mačejová    
Mgr. Marek Pataky

 

 
 
 
Späť na začiatok

Metodické orgány 

 

MZ 1. – 4. ročník
Mgr. Anna Rohaľová  - vedúca Mgr. Alena Fellegiová
Mgr. Iveta Klimkovská Mgr. Eva Eliášová
Mgr. Emília FedorováMgr. Katarína Graveczová
Mgr. Dana Fellegiová Mgr. Alena Dzúrová
Mgr. Valéria TarbajováMgr. Valéria Dzubáková
PaedDr. Margaréta ProkopovičováMgr. Eva Mačejová
Mgr. Mariana Antolíková
PK M - INF     Matematika a práca s informáciami 

Mgr. Mária Kendrová
Mgr. Ján Gmiterko
RNDr. Jarmila Krumlovská
Mgr. Marek Pataky

PK B - CH - F    Človek a príroda / Človek a svet práce
Mgr. Marek Pataky
Mgr. Stanislava Rychvalská
Mgr. Alena Fellegiová
Mgr. Eva Mačejová
Mgr. Valéria Dzubáková
PK SJ      Jazyk a komunikácia

Mgr. Tatiana Bartošová
Mgr. Stanislav Polák
Mgr. Iveta Slivová

PK CJ    Jazyk a komunikácia
Mgr. Eva Mačejová
Mgr. Valéria Dzubáková
Mgr. Dana Fellegiová
Mgr. Vierka Mikulová
Mgr. Eva Eliášová
Mgr. Emília Fedorová
Mgr. Jitka Feciľáková
PK TaŠV - Ba    Zdravie a pohyb

 

Mgr. Alena Fellegiová
Mgr. Eva Mačejová
Mgr. Alena Dzúrová
HV - VV - VUM Umenie a kultúra
Mgr. Stanislav Polák,
Mgr. Eva Eliášová, Mgr. Jitka Feciľáková
PK D - G - ON Človek a spoločnosť: PK NV - EV   Človek a hodnoty  

  Mgr. Jana Harčárová
Mgr. Viera Šoltes Tipulová
Mgr. Mária Bilčáková
PaedDr. Florián Potočňák
Mgr. Daniela Katušinová
Mgr. Valéria Dzubáková, Mgr. Iveta Slivová
Mgr. Jana Harčarová, Mgr. Žaneta Biľová
Mgr. Marianna Antolíková
Mgr. Tatiana Bartošová

 

Späť na začiatok

Rada školy

Rada školy bola zriadená v súlade s § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Rada školy
a) dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov
1. Mgr. Ján Gmiterko - predseda
2. Mgr. Janka Harčárová – podpredsedníčka
b) jeden zástupca nepedagogických zamestnancov
1. p. Mária Vasilčinová
c) štyria zástupcovia rodičov
1. Mgr.  Mária Hudáková
2. Mgr.  Jana  Ivančová
3. p. Marek Kovaľ
4. p. Jaroslav Závodník
d) štyria delegovaní zástupcovia obce
1. p. Milan Kapec
2. Mgr. Veronika Marková
3. p. Jozef Pasternák
4. Mgr. František Tkáč


Riadi sa podľa svojho štatútu.

zápisnica zo stretnutia Rady školy 17.10.2017

zápisnica zo stretnutia Rady školy 18.10.2016

zápisnica zo stretnutia Rady školy 14.4.2016

 

Späť na začiatok

[gmiterko@outlook.sk]
Posledná aktualizácia: 29-10-2018.