Home
Organizácia školy
Naše úspechy
Dokumenty
K predmetom
Fotogaléria
Výchovné porad.
Krúžky
Basketbal
Gymnastika
Triedy, Žiaci ...
Školský klub detí
Školská jedáleň

 

Naša škola 

kliká zodpovedne.sk

 

 


 

Aktuálne:  Fotogaléria zo zimných radovánok          Piesne starých materí

Vážení rodičia!
Nechcete, aby sa vaše deti túlali po uliciach s kľúčom na krku? Nechcete, aby sa začlenili do partie vandalov? Zabezpečte svojim deťom zmysluplné trávenie voľného času pod pedagogickým dozorom. Jednou z možností je aj náš školský klub detí, ktorý tvorí súčasť ZŠ.

Prevádzka ŠKD :

ŠKD pracuje ráno v čase od 6:45 hod. do 7:30 hod. Hlavná činnosť ŠKD začína po ukončení vyučovania v jednotlivých triedach a pokračuje do 16:30 hod.

 

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD

je 7 € mesačne za jedného žiaka. Ďalší súrodenec 3 Výška príspevku na úhradu za pobyt v ŠKD u žiaka v hmotnej núdzi je 1 €.

Dochádzka žiakov: Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadnú záujmovú činnosť mimo ZŠ uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke oznámi rodič písomne.

Hlavné úlohy ŠKD:

 

rešpektovať plán práce školy, Nový školský zákon, Štátny a Školský vzdelávací program;

položiť základy ako správne tráviť voľný čas a zaistiť kvalitné záujmové činnosti v čase mimo vyučovania;

plniť úlohu relaxačnú, výchovno-vzdelávaciu a sociálnu;

viesť deti k dodržiavaniu zásad slušného správania, predchádzať agresivite a šikanovaniu;

vytvárať tvorivé prostredie, podporovať predstavivosť a fantáziu prostredníctvom
hudobnej, výtvarnej a literárnej činnosti;

umožniť pobyt na čerstvom vzduchu, pestovať pohybové zručnosti,zabezpečiť psychohygienu;

uplatňovať metódy výchovno-vzdelávacej práce formou kolektívneho hodnotenia a vzájomnej tolerancie;

podporovať čitateľskú činnosť žiakov, spolupracovať s okresnou knižnicou;

hru využívať ako prostriedok, ktorý podporuje komunikáciu a spoluprácu;

rozvíjať jemnú motoriku, viesť k trpezlivosti a zručnosti;

viesť deti k úcte k prírode, zamerať sa na ochranu životného prostredia.

Záujmová činnosť je rozdelená podľa dní v týždni na:

 

spoločensko-vednú činnosť;

prírodovednú činnosť;

pracovno-technickú činnosť;

esteticko-výchovnú;

športovú činnosť.

Organizácia ŠKD:

 

 

 

 

Piesne starých materí

V ŠKD sa aj v tomto školskom roku uskutočnila súťaž Piesne starých materí. Zvíťazili:

1. miesto - Linda Labovská,  2. miesto - Lenka Kaňuchová,  3. miesto - Samanta Šverhová

 

[gmiterko@modernyucitel.net]
Posledná aktualizácia: 29-4-2018.