Home
Organizácia školy
Naše úspechy
Dokumenty
K predmetom
Fotogaléria
Výchovné porad.
Krúžky
Basketbal
Gymnastika
Triedy, Žiaci ...
Školský klub detí
Školská jedáleň

 

Naša škola 

kliká zodpovedne.sk

 


 

Táto stránka sa momentálne prerába 

 

 

Navštívte prosím tieto stránky za niekoľko dní


Ďakujeme a tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu.

 

 

 

Aktuálne: 

Pre deti nie je nič lepšou motiváciou pre zdravú výživu, ako jej vlastná príprava. A tak sme si 19.10.2018 spoločnými silami pripravili ovocný olovrant, na ktorom sme si výborne pochutnali.

Vo štvrtok 18. októbra sa v priestoroch športového ihriska uskutočnila zaujímavá ukážka profesionálnych policajných psovodov.  Policajní psovodi nám predviedli ukážky výcviku psov, ktorí pomáhajú polícií pri hľadaní stopy, drog a pri prenasledovaní páchateľa. Najviac sa žiakom páčilo dolapenie páchateľa psom – figurant mal na sebe špeciálne oblečenie, ktoré ho chránilo pred ostrými zubami psa. Praktická ukážka bola pre deti nezabudnuteľným zážitkom a najmä prekvapením, ako psík môže tak neuveriteľne reagovať na všetky pokyny policajta. „Ten psík je ale poslušný“, znelo z úst mnohých detí, ktoré na záver poďakovali potleskom.

 

Púšťanie šarkanov je veľmi obľúbená zábava pre deti a tak sme si 12.10.2018 urobili Šarkaniádu na lúke za kostolom. Počasie bolo nádherné slnečné a fúkal aj priaznivý vietor.

 

Dňa 26.9.2018 sme so žiakmi ŠKD navštívili Hasičskú zbrojnicu, kde si žiaci mohli popozerať priestory a techniku, ktorú hasiči používajú pri práci. Bolo to pre deti veľmi zaujímavé a hasiči deťom porozprávali o svojej často neľahkej práci. Deti mali možnosť vidieť hasičské autá, čln, štvorkolku a aj historickú v minulosti používanú striekačku.

 

Pestrofarebná jeseň dáva veľa možností k tvoreniu . Aj my sme sa pokúsili jesenne vyzdobiť okná a interiér ŠKD. Na chodbe ŠKD sme zhotovili výstavku ovocia a zeleniny, kde sa pristavia nielen žiaci ale aj rodičia.

Vážení rodičia!
Nechcete, aby sa vaše deti túlali po uliciach s kľúčom na krku? Nechcete, aby sa začlenili do partie vandalov? Zabezpečte svojim deťom zmysluplné trávenie voľného času pod pedagogickým dozorom. Jednou z možností je aj náš školský klub detí, ktorý tvorí súčasť ZŠ.

  

Organizácia v ŠKD

1.oddelenie : Beáta Soroková

2.oddelenie : Slavka Kolesárová

3.oddelenie : Mária Chomjáková

4.oddelenie : Viera Viszlayová

Prevádzka ŠKD :

ŠKD pracuje ráno v čase od 6:45 hod. do 7:30 hod. Hlavná činnosť ŠKD začína po ukončení vyučovania v jednotlivých triedach a pokračuje do 16:30 hod.

 

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD

je 7 € mesačne za jedného žiaka. Ďalší súrodenec 3 Výška príspevku na úhradu za pobyt v ŠKD u žiaka v hmotnej núdzi je 1 €.

Dochádzka žiakov: Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadnú záujmovú činnosť mimo ZŠ uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke oznámi rodič písomne.

Hlavné úlohy ŠKD:

 

rešpektovať plán práce školy, Nový školský zákon, Štátny a Školský vzdelávací program;

položiť základy ako správne tráviť voľný čas a zaistiť kvalitné záujmové činnosti v čase mimo vyučovania;

plniť úlohu relaxačnú, výchovno-vzdelávaciu a sociálnu;

viesť deti k dodržiavaniu zásad slušného správania, predchádzať agresivite a šikanovaniu;

vytvárať tvorivé prostredie, podporovať predstavivosť a fantáziu prostredníctvom
hudobnej, výtvarnej a literárnej činnosti;

umožniť pobyt na čerstvom vzduchu, pestovať pohybové zručnosti,zabezpečiť psychohygienu;

uplatňovať metódy výchovno-vzdelávacej práce formou kolektívneho hodnotenia a vzájomnej tolerancie;

podporovať čitateľskú činnosť žiakov, spolupracovať s okresnou knižnicou;

hru využívať ako prostriedok, ktorý podporuje komunikáciu a spoluprácu;

rozvíjať jemnú motoriku, viesť k trpezlivosti a zručnosti;

viesť deti k úcte k prírode, zamerať sa na ochranu životného prostredia.

Záujmová činnosť je rozdelená podľa dní v týždni na:

 

spoločensko-vednú činnosť;

prírodovednú činnosť;

pracovno-technickú činnosť;

esteticko-výchovnú;

športovú činnosť.

 

 

 Prezentácia - z činnosti ŠKD 2017/2018  aj ako video mp4  alebo pdf                               Fotogaléria zo zimných radovánok          Z činnosti IV. oddelenia

Z činnosti IV. oddelenia ŠKD - Viszlayová

Bardejovské Kúpele

 

Historické potulky a Fašiangový čas

Zimné radovánky

 

[gmiterko@outlook.sk]
Posledná aktualizácia: 24-10-2018.