Home
Up
Organizácia školy
Naše úspechy
Dokumenty
K predmetom
Výchovné porad.
Krúžky
Basketbal
Gymnastika
Triedy, Žiaci ...
Školský klub detí
Školská jedáleň

 

Naša škola 

kliká zodpovedne.sk

 


 

 

Základná škola, Nám. arm. g. L. Svobodu 16, Bardejov

pozýva rodičov budúcich prvákov na


ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA
na školský rok 2018/2019

Čas zápisu:

4. 4. 2018: 7:30 - 17:00 hod. (streda)

5. 4. 2018: 7:30 - 17:00 hod. (štvrtok)

6. 4. 2018: 7:30 - 17:00 hod. (piatok)
o 14:00 hod. slávnostný zápis

7. 4. 2018: 8:00 - 12:00 hod. (sobota)

V pracovných dňoch od 4. 4. 2018 do 30. 4. 2018

 môžete dieťa zapísať na sekretariáte školy

(7:30 - 15:30 hod.)

Vašim deťom ponúkame:

-          bezpečný presun do školy bez rušnej cestnej premávky

-           kvalitné primárne a nižšie stredné vzdelanie

-          možnosť  výučby cudzích jazykov už od 1. ročníka

-          metóda CLIL na 1. stupni (vyučovanie angličtiny nielen na hodinách AJ)

-          tvorivé hodiny informatiky v troch plne zariadených učebniach IKT

-          internetová žiacka knižka vo všetkých ročníkoch

-          ponuka ďalších odborných učební na moderné vyučovanie predmetov

-          pokračovanie v projekte „Podpora kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom inovácie vzdelávania“

-          zdravý pohyb školákov vo veľkej i malej telocvični

-          možnosť využitia polyfunkčného ihriska vedľa školy

-          podpora športových aktivít – gymnastiky, juda, basketbalu a šachu

-          široká škála krúžkov podľa záujmu, tiež schopností detí

-          triedne výlety a exkurzie za pamätihodnosťami Slovenska i do okolitých štátov

-          aktivity nielen pre žiakov, ale i našich rodičov či obyvateľov sídliska- škola v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvik, prípadne vodácky kurz

-           športové, kultúrne, vedomostné súťaže a aktivity

-           priestorná školská jedáleň s možnosťou využitia chutných obedov aj desiat (aj pre žiakov s celiakiou)

-           galéria žiackych výtvarných prác

-           knižnica priamo v škole

-     školský klub detí podľa záujmu v čase od 6:45 - 16:30


Naša škola je zapojená do viacerých projektov týkajúcich sa modernizácie a informatizácie školstva: 

1. „Podpora kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom inovácie vzdelávania“
(Premena tradičnej školy na modernú).

2. RIRŠ – rozvoj informatizácie regionálneho školstva (INFOVEK 2)

3. Operačný program Vzdelávanie, Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách

4. Operačný program Vzdelávanie , Národný projekt Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov 

5. Operačný program Vzdelávanie, Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ v predmete anglický jazyk

6. Projekt Dátového centra Ministerstva školstva

7. Microsoft PiL School Agreement

8.  Digipedia - Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

9. Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

10. Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania soliálno-patologických javov v školskom prostredí

 

Administráciu zápisu môžete urýchliť vyplnením

       Elektronickej prihlášky

 

 Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom,  doniesť občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa

Informácie o škole: www.zsvinbarg.sk   a na tel. čísle 054 4746271

 


 

 
 

 

[gmiterko@outlook.sk]
Posledná aktualizácia: 17-10-2018.